خودکشی جوانی که خود را از پل میرداماد تهران دار زد
Admin 122 12 Oct, 2017

خودکشی جوانی که خود را از پل میرداماد تهران دار زد


جوانی که بخاطر شکست عشقی خودش را از زندگی ناامید دیده بود خودش را به قتل رساند
دیدگاه ها