دخترک جوان ایرانی خودش را از پل هوایی به زمین انداخت و در آغوش مرگ
Admin 124 12 Oct, 2017

دخترک جوان ایرانی خودش را از پل هوایی به زمین انداخت و در آغوش مرگ


دختر بیست و چهار ساله ایرانی خود را از پل هوایی به زمین انداخت و جان باخت
دیدگاه ها